-15% RABATU DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 120ZŁ

REGULAMIN „SKLEPU INTERNETOWEGO ELECTROLUX”

(obowiązujący od 01.01.2023 r.)

określający zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów.

 

 1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) jest wyłączną własnością Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029692, kapitał zakładowy: 272 731 500 zł, NIP 521-008-43-88, Regon 011020824 (zwaną dalej Electrolux), ),  numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego Electrolux Poland: 22 749 61 00.

Sklep jest dostępny na stronach: 

http://shop.electrolux.pl; http://shop.aeg.pl ; http://shop.zanussi.pl . Wszelkie informacje zawarte na podanych stronach internetowych w tym również tekst, grafika, dźwięk oraz inne dane będące własnością Electrolux, nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozpowszechniane ani przechowywane, za wyjątkiem prywatnych zastosowań, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Electrolux.

 1. Oznaczenia, logo firmowe i symbole są objęte prawem o ochronie znaków towarowych należących do Electrolux. 
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu albo w przypadku jakichkolwiek uwag lub skarg dotyczących Sklepu prosimy o kontakt na adres mailowy: sklep@electrolux.com
 1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych i adres zamieszkania w Polsce oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które mają siedzibę na terenie Polski, zwane dalej Klientami.
 1. Zamówione produkty mogą posiadać różnice w specyfikacji technicznej w stosunku do danych o towarze, co nie ma wpływu na ich funkcjonalność.
 1. Zamówienia należy składać poprzez dodanie produktów do Koszyka i postępowanie dalej zgodnie z procesem zakupowym.
 1. Wszystkie zamawiane towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem ich dostępności.
 1. Electrolux zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta, jeżeli zamówione towary zostaną wycofane z oferty.

 

 1. Informacje będą wysyłane przez Electrolux pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mailowy, między innymi w celu potwierdzenia zamówienia złożonego przez Klienta i zawartych w nim szczegółów.
 1. W przypadku wprowadzenia do formularza niekompletnych lub niepełnych danych, zamówienie może zostać dostarczone z opóźnieniem lub w ogóle nie zostać zrealizowane.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie i przechowywanie przez Electrolux oraz podwykonawców danych osobowych Klienta, w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją na stronie https://www.electroluxgroup.com/privacy/pl/
 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności, zgodnie z dostępnymi opcjami wskazanymi w formularzu zamówienia. Formy płatności mogą się różnić w zależności od dostępności towarów.
 1. Ceny wszystkich towarów w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 1. Zamówione produkty są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Opłata za dostawę zamówienia naliczana jest zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu zamówienia.
 1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż produktów fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z zamówieniem.
 1. Zamówienia dostępnych produktów są realizowane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia oraz opłaceniu przez Klienta. Zamówienia niedostępnych produktów realizowane będą w późniejszym terminie, zgodnie z ich dostępnością.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w ciągu 30 dni, zamówienie może zostać anulowane. Anulowanie zamówienie powoduje zwrot płatności.
 1. Electrolux zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw częściowych. W przypadku takich zamówień obowiązuje jedna opłata za transport.
 1. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacje o płatnościach są automatycznie szyfrowane w chwili ich wprowadzania przez Klienta.
 1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Electrolux zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu i cen na poszczególne towary.
 1. Electrolux nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności przy wystąpieniu siły wyższej. W takim przypadku Electrolux poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mailowy.
 1. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę:

a) czy nie posiada zewnętrznych uszkodzeń wynikających z transportu;

b) czy jest zgodna z zamówieniem.

 

24. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń wynikających z transportu (np. opakowanie towaru jest rozerwane, wgniecione itp.) Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu reklamacyjnego w chwili odbioru przesyłki w obecności doręczyciela i przekazania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamacją w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem niezwłocznie do Electrolux na adres mailowy: sklep@electrolux.com. Jeżeli protokół reklamacyjny nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym w transporcie.

 Reklamacje

26 .Na Electrolux ciąży obowiązek zapewnienia zgodności Towaru z umową sprzedaży.

27. We wszelkich sprawach związanych z reklamacjami Klient może kontaktować się z działem Obsługi pod numerem telefonu 22 749 61 00 lub elektronicznie wypełniając formularz na stronie https://shop.electrolux.pl/contact-us

28. Electrolux ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność Towaru lub usługi z umową na zasadach określonych w przepisach:

a)   w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, określonych w szczególności w art. 43a i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

b)    w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą (nie jest Konsumentem, ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego), określonych w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

 

 

Odpowiedzialność Electrolux za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w stosunku do Konsumentów

29. Electrolux ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 

30. Definicja pojęcia zgodności towaru z umową uregulowana jest w treści art. 43 b ustawy o prawach konsumenta.

 

31.  Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 

32. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy konsument żądana prawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 

33. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.

 

34.  Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedającego.

 

35. . Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

b) Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;

e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

36. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 

37. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 

38. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 

39.  Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 

40.  W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 

41.  Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

42. Do skorzystania z uprawnień z rękojmi niezbędne jest okazanie dowodu zakupu Towaru.

 

43. Electrolux potwierdzi Klientowi otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego.

 

44. Electrolux ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.,

 

45. Jeżeli Electrolux nie ustosunkował się do wskazanego w reklamacji żądania Klienta będącego Konsumentem w terminie czternastu (14) dni uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

 

 

Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w stosunku do Przedsiębiorców

 

46.                  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).

 

47. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia sie z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

48. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

 

a)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

b)     żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

Gwarancja

 1. We wszelkich sprawach związanych z reklamacjami zalecany jest  uprzedni kontakt z działem Wsparcia Sprzedaży online Electrolux pod numerem telefonu 22 749 61 00
 2. Reklamacje Klienta na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego)
 3. Warunki gwarancji znajdują się na stronie https://www.electrolux.pl/support/warranties/
 4. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia zgłoszenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji
 5. Dowód zakupu Towaru jest niezbędny do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.
 6. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.

56. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

 

57. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 20 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar musi być pełnowartościowy i nie posiadać znamion użytkowania. Koszt zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient. Sklep zwraca Klientowi cenę zakupu towaru wraz z kosztem transportu, o ile nie był z niej zwolniony, w wysokości określonej na fakturze zakupu do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki przez magazyn.

 

 1. Klient jest zobowiązany poinformować Sklep o chęci odstąpienia od umowy na adres mailowy: sklep@electrolux.com. Klient otrzyma mailem instrukcje jak ma dokonać zwrotu. W przypadku zwrotu towaru, Klient zobowiązuje się do podpisania i odesłania kopii faktury zgodnie z informacjami podanymi w mailu zwrotnym.

 

 1. Electrolux ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i dlatego należy się z nim zapoznać każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów na terenie Polski.
Chat